УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Дефиниции

„субект на данни“ означава всяко физическо лице, с което администраторът или обработващият от името на администратора, има отношения (служители, клиенти, доставчици).

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни;

„обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

„трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

„нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„надзорен орган“ означава Комисия за защита на личните данни;

Кои Ваши данни обработваме и за какви цели?

 • Вашите имена, e-mail и телефон, за да осигурим участието Ви в желанaта от Вас програма

Коментари

Когато посетителите на mindcoach-bg.com оставят коментари, сайтът събира данните от формата за коментар, както и IP адрес и потребителски string на браузъра с цел защита от спам коментари.

Анонимизиран string, създаден от Вашият e-mail адрес (hash) може да бъде предоставен на Gravatar service се цел проверка дали използвате услугата.  Политиката за сигурност на Gravatar service можете да видите тук: https://automattic.com/privacy/. След одобрение на Вашият коментар, Вашата профилна снимка става публична в контекста на Вашият коментар.

Файлове

В случай, че качвате избображения на сайта, следва да избягвате изображения с вградени данни за локация  (EXIF GPS), тъй като посетители могат да свалят Вашето изображение и да видят Вашите данни за местоположение.

Контактни форми

В нашите контактни форми събираме лични данни единствено необходими за предоставяне на услуга.

Cookies

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да се съгласите за запазването на вашето име, имейл адрес и уеб сайт в „бисквитки“. Те са за ваше удобство, така че няма да ви се налага да попълвате отново данните си, когато оставите друг коментар. Тези „бисквитки“ ще се съхраняват една година.

Ако имате профил и влезете профила си на този сайт, ще зададем временна „бисквитка“, за да определим дали браузърът ви приема „бисквитки“. Бисквитката не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Също така, когато влезете в профила си, ние ще създадем и няколко „бисквитки“, за да запазите информацията за вход и опциите за показване на екрана. Входните „бисквитки“ са с продължителност два дни, а „бисквитките“ на екрана ще се съхраняват за една година. Ако изберете „Запомни ме“, вашето потребителско име ще остане в продължение на две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Вградено съдържание от други сайтове

Статии на този сайт може да съдържат „вградено съдържание“ (напр. видео клипове, картинки, статии и др.). Вграденото съдържание от други сайтове предполага поведение валидно за другият сайт, ако посетителят е посетил него.

Тези уебсайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнително проследяване на трети страни и да наблюдават взаимодействието ви с това вградено съдържание, включително проследяване на взаимодействието ви с вграденото съдържание, ако имате акаунт и сте влезли в този уебсайт.

Как обработваме Вашите лични данни?

ПОЗИТУМ ООД обработва Вашите лични данни, съблюдавайки следните принципи:

 • Личните данни се събират за конкретни, точно определени цели и не се за допълнително и  несъвместимо с тези цели.
 • Личните данни, които се събират и обработват са съотносими с целите на обработване.
 • Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.
 • Личните данни се съхраняват във вид и по начин осигуряващ тяхната сигурност, поверителност и защита от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване чрез предприемане на необходимите технически и организационни мерки.

На какво основание обработваме Вашите данни (правни основания)?

ПОЗИТУМ ООД обработва Вашите лични данни по силата на задължение за изпълнение на договор, по който Вие сте страна (предосавяне на услуги – посещение на курс или участие в програма).

На кого предоставяме Вашите данни?

ПОЗИТУМ ООД не предоставя лични данни на свои клиенти на други трети лица (физически и юридически лица) по никакъв повод.

Какви са Вашите права?

Съгласно Регламента Вие имате право на:

 • Информираност

Вие имате право да получите информация Вашите лични данни, които ПОЗИТУМ ООД обработва.

 • Достъп

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, които ПОЗИТУМ ООД обработва.

 • Коригиране

В случай, че Вашите данни са неточни или неактуални, Вие имате право да поискате от нас да ги коригираме.

 • Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“)

Вие имате право да поискате заличаване на Вашите данни, които ПОЗИТУМ ООД обработва. Това може да се случи, когато данните са събрани въз основа на съгласие, когато е постигната целта, за която са събрани и в случай, че не е налице друго законово задължение за обработката им.

 • Ограничаване на обработването
 • Преносимост на личните данни между отделни администратори

Вие имате право на преносимост на данните и на получаването им в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат.

 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Вашите лични данни, в случаите, в които обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на оператора или обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на оператора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на потребителя, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът е дете;

 • Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включителни и профилиране.
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви са били нарушени (жалба до Комисия за защита на личните данни).

За колко време съхраняваме Вашите данни?

ПОЗИТУМ ООД съхранява всички Вашите данни до момента, в който услугата, която Ви предоставяме е изпълнена.

Надзорен орган

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

GPS координати: N 42.668839    E 23.377495

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

Приемна – работно време  9:00 – 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

Как да се свържете с нас?

ПОЗИТУМ ООД

Варна, ул. „Бели Лилии“ № 15, партер

Тел. 052/71 51 40

e-mail: marusya@mindcoach-bg.com